Privacyverklaring

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Hydrotense Europe 
Parklaan 9 
5061JV Oisterwijk 
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: will.wolfs@hydrotense.eu

Bezoekers Website

Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

Klanten Hydrotense

De gegevens die u verstrekt bij bestellingen of andere levering van diensten worden intern gebruikt door Hydrotense Europe. Hydrotense Europe zal betreffende gegevens niet openbaar maken of aan derden ter hand stellen.

Contactformulier Website

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
 

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan Hydrotense Europe te verstrekken.

Hydrotense Europe neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
 

Rechtsgrond voor verwerking gegevens

Hydrotense Europe mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag Hydrotense Europe mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;

het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hydrotense Europe rust;

de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Hydrotense Europe is opgedragen;

de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hydrotense Europe of van derden.

In ieder geval is Hydrotense Europe graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Hydrotense Europe en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door Hydrotense Europe zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij Hydrotense Europe met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen Hydrotense Europe en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Hydrotense Europe zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die Hydrotense Europe nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Hydrotense Europe kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Hydrotense Europe verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat Hydrotense Europe zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Verbetering van de website volgens statistieken, Producten verkopen.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door Hydrotense Europe worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.

Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of Hydrotense Europe de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal Hydrotense Europe hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om Hydrotense Europe hun Gegevens te laten wissen.

Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Hydrotense Europe behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die Hydrotense Europe beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient Hydrotense Europe opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.